Prace nad LPR zakończone!

Prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sieraków oficjalnie zakończone. Po wielu miesiącach przygotowań i wielu godzinach intensywnych konsultacji 27 lipca 2017 r. Rada Miejska w Sierakowie podjęła uchwałę nr XXXV/243/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata 2017-2023.

Program rewitalizacji jest inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy. Stanowi on wieloletni  plan  działań  w  sferze  społecznej,  ekonomicznej,  przestrzennej,  technicznej i środowiskowej,  zmierzający  do  wyprowadzenia  obszarów  zdegradowanych  ze  stanu  kryzysu  oraz stworzenia  warunków  do  ich  zrównoważonego  rozwoju.  Pełni  on  rolę  narzędzia  planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Posiadanie programu rewitalizacji,  zgodnego  jest  warunkiem  ubiegania  się  o  wsparcie  projektów  rewitalizacyjnych  we wszystkich  działaniach  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata 2017-2023 powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Treść dokumentu jest zgodna z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  na  lata  2014-2020.  Konstrukcję  dokumentu  warunkowały  zapisy  Zasadami programowania  i  wsparcia  rewitalizacji  w  ramach  WRPO  2014+.  Lokalny  Program  Rewitalizacji Gminy  Sieraków  na  lata  2017-2023  stanowi  uszczegółowienie  Strategii  rozwoju  gminy  Sieraków do  roku  2020  (2009).  Te  dwa  dokumenty  w  perspektywie  krótkookresowej  kształtują  politykę społeczno-gospodarczą i przestrzenną gminy.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XXXV-243-2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata 2017-2023.
Załącznik - Lokalny Program Rewitalizacji