LPR gminy Sieraków znalazł się w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Informujemy, że Program Rewitalizacji gminy Sieraków został wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4249/2017 w dniu 13 września 2017 roku.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji.

Więcej informacji: http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja